Documents

Malgrat l’interès que va suscitar el passat ple d’investidura del 13 de juny en el que es va investir, per desena vegada, un alcalde del PSC a la ciutat, des del punt de vista de la política municipal creiem que el proper ple del 25 de juny pren especial rellevància per tal d’observar quines són les dinàmiques dels partits tradicionals quan es tracta de parlar del funcionament intern de l’Ajuntament.

El proper dijous es celebrarà el que s’anomena Ple de Cartipàs, en el qual es decideix quines són les funcions, les designacions, retribucions i competències dels diferents òrgans de l’Ajuntament. Durant aquesta setmana s’han estat duent a terme diverses reunions que han culminat avui divendres amb la primera Junta de Portaveus celebrada.

Seguint la lògica del nostre compromís presentem quines són les postures que defensem davant del proper Ple sobre els punts més rellevants que seran debatuts i en consonància amb els nostres principis i el codi ètic.

  • Rebaixa dels sous dels càrrecs polítics fins a 2.5 vegades el Salari Mínim Interprofessional tal i com complirem nosaltres tant a nivell de regidora com de futurs treballadors pel grup municipal de la CUP.
  • Condicionar l’aprovació de càrrecs eventuals a informes en els que consti la seva funcionalitat i competències concretes, per tal de no donar la capacitat al govern per poder contractar funcionaris de confiança, de forma discrecional durant el mandat, sol·licitant l’establiment d’un procés de contractació i revocació dels mateixos.
  • Creació d’una nova comissió de transparència, d’acord amb la proposta que fan Terrassa En Comú i Esquerra Republicana de Catalunya, assegurant que aquesta sigui informativa, que té la potestat d’elevar propostes al Ple, i no de seguiment com voldria el PSC. Així mateix també defensem i recolzem les propostes de creació d’una comissió d’emergència i una per tractar de les societats municipals.
  • Garantir la publicitat i accés físic per part dels moviments socials i la població en general a les comissions informatives que fins ara s’han estat duent a terme a porta tancada. Així mateix treballarem per facilitar als moviments socials i entitats que puguin participar i tenir dret a veu en el Ple.
  • No modificació del Reglament Orgànic Municipal. Davant la proposta d’alguns grups polítics d’incloure esmenes en el ROM volem manifestar que aquest reglament està completament obsolet i constantment s’està incomplint pel que fa a els punts que es volen modificar. És per això que creiem que és necessari revisar-lo i elaborar una proposta nova que garanteixi que l’Ajuntament sigui un espai on es mani obeïnt el que decideixi la població promocionant mecanismes d’obertura i participació en els òrgans municipals.
  • Reduir l’assignació a grups municipals en un 10% passant dels 390.000€ actuals a 351.000€. Assumim el compromís que si aquesta rebaixa no es fes efectiva, nosaltres destinarem aquest 10% a projectes socials realitzant una convocatòria oberta cada 2 anys. Creiem que aquesta rebaixa hauria de ser el mínim de reducció exigible en l’escenari d’emergència actual.
  • D’altra banda les propostes de distribució de l’assignació als grups municipals canvien el caràcter equitatiu que havien tingut fins ara en el que es repartia a parts iguals la meitat com a assignació fixa per a cada grup municipal i una part variable en funció del nombre de regidors. Creiem que per tal de garantir la diversitat i permetre que els grups municipals puguin exercir la seva tasca política amb eficàcia és necessari mantenir una equitat entre la fracció fixa i la variable.

Lamentem que moltes d’aquestes propostes que creiem que són bàsiques i en línia amb un canvi que considerem necessari en les formes de fer política per evitar la professionalització d’aquesta, no hagin estat ben rebudes per gran part dels grups municipals. Denunciem també que aquells que han perdut l’hegemonia política ara pretenguin mantenir-se aconseguint l’hegemonia econòmica. És una vergonya per la ciutat veure com alguns només sembla que els preocupi garantir-se un lloc de treball amb remuneracions fora de la mitjana de la població.

Des de la CUP de Terrassa ens comprometem a defensar aquestes postures i estarem oberts a altres propostes que garanteixin l’accés a la informació, l’equitat i la racionalització de les despeses innecessàries a l’Ajuntament. Sabem que aquests passos són molt limitats, i treballarem per fer propostes que trascendeixin la reforma a partir del primer ple ordinari. Perquè la transformació i la transparència no seran mai moneda de canvi, i ja ha arribat l’hora que a l’Ajuntament es visqui en consonància amb la realitat del nostre país.

 

 

Terrassa, 19 de juny de 2015

Pàgines