La CUP proposa que la ciutadania pugui votar en l'elecció dels concerts de FM

Bases del projecte de votacions populars presentat per la CUP al ple de febrer de l'Ajuntament de Terrassa

ACORDS.

Primer.- L'Ajuntament de Terrassa obrirà un procés participatiu sobre els concerts de Festa Major, vehiculada entorn de una enquesta per poder votar els grups musicals que actuaran durant la FM de 2017. L'objectiu és assolir el màxim d'informació possible i conèixer les preferències artístiques i musicals de la ciutadania sobre la Festa Major de Terrassa.

Segon.- Totes les ciutadanes i ciutadans majors de 16 anys i empadronats/des a Terrassa tindran dret a votar quins grups i /o artistes volen que actuïn a cada escenari.

Tercer.- Aquesta consulta popular es pot desenvolupar durant una setmana (7 dies), per tal de fomentar la participació. Es podrà triar un màxim de tres artistes per a cada plaça. Es pot estudiar si, a més a més, es pot triar quin és l'artista principal i quin l'artista teloner que hi actuarà.

 

Quart.- Els barems que l'àrea de Participació Ciutadana tindrà en compte a l'hora d'elaborar el cartell definitiu de la FM 2017 seran els següents:

1) Nombre de vots obtinguts

2) Viabilitat econòmica

3) Coherència amb l'estil musical de cada plaça

4) Equilibri amb la presència de grups locals

5) Equilibri lingüístic: Augment del català en concerts ‘estrella’

6) Equilibri de gènere: Augment de dones artistes

 

Cinquè.- El procés participatiu tindrà un caràcter no vinculant. Però l’Ajuntament –i més concretament la Regidoria de Cultura-, es comprometen a respectar l’orientació de les votacions i a aplicar-les en la mesura de les possibilitats.

Aquest fet ‘no vinculant’ es deu a les dificultats i complexitats a l’hora de programar música en directe i més encara en ple més de juliol. I és que cal valorar criteris com ara si la banda en concret està de gira (o aturada), si han tret disc nou (o no presenten novetat), si fan directes gratuïts (o només concerts de pagament), si el seu catxé és assumible (o es descarta directament), si es respecta el criteri d’equilibri entre el conjunt dels concerts (estils musicals, lingüístics, procedències, target de públic per edats, etc.).

Per això, l’àrea de Participació Ciutadana i la pròpia Regidoria de Cultura de Terrassa faran després les correccions oportunes segons la viabilitat econòmica, la coherència de l’estil musical que s’atribueix a les actuacions de cada lloc i la preferència per poder triar grups i artistes d’àmbit local i en llengua catalana.

 

Sisè.- Pel que fa a les ofertes d'artistes i grups musicals:

1) S'exclouran els artistes/grups musicals que hagin actuat a la FM dues vegades en les darreres 4 edicions, a excepció d'aquelles propostes que justifiquin un nou treball, disc, format, etc.

2) Es podrà excloure aquelles ofertes artístiques que per la seva quantia econòmica no permetin assolir el mínim d'actuacions previstes a l'objecte del contracte.

3) Es prioritzarà la presència de grups locals i /o en llengua catalana i aquelles propostes, que a més de l'aspecte musical, permetin donar a conèixer altres vessants de tipus social i cultural.

4) En el cas que un mateix artista sigui classificat en un estil o plaça diferents, l'Ajuntament podrà determinar a quina correspon a efectes de consulta popular.

5) S'exclourà un artista que superi, només amb el seu catxé, el 25% de la partida pressupostària de FM.

 

Setè.- Fases del procediment:

1) Tècnics de Cultura de l'Ajuntament elaboraran un ample llistat de grups possibles (no menor a 150 artistes) i contactaran amb les empreses de management. Es realitzaran pre-reserves amb tots els grups que tinguin disponibilitat durant els dies de FM. Es tancarà un preu inicial per bolo, de forma que el catxé no es pugui augmentar una vegada siguin conegudes les votacions. Aquesta feina de recerca i contactes es posarà a la pràctica entre el setembre i l'octubre de cada any.

2) L'Ajuntament obre al mes de novembre el procés de participació, vehiculat en una votació popular que serveixi de base per a l'elaboració de la graella.

2.1) A tal efecte, l'Ajuntament publicarà un llistat (no inferior a 150 artistes) que sotmetrà a consulta ciutadana. Cal estudiar quins seran els mitjans i les eines de treball.

2.2) Per tal de salvaguardar la confidencialitat de les ofertes artístiques que es puguin presentar, les úniques dades que es publicaran al respecte a l'hora de la votació serà el nom de l'artista/grup musical.

2.3) El sistema de votació distribuirà tots els grups musicals en una graella de places i dies, de forma que es respecti la identificació de places amb estils que durant anys ha perfilat l'Ajuntament. D'aquesta forma, afectarà les següents places:

 

2.3.1) Plaça Nova. Divendres nit de gospel (no sotmès a votació). Dissabte: Concert ‘nostàlgic’: Sotmès a votació. Diumenge: A la tarda franja ‘andalusa’ (no sotmès a votació), a la nit Sotmès a votació.

2.3.2) Plaça Vella. Divendres: Sotmès a votació. Dissabte: Coples de tarda i Orquestra (No sotmès a votació). Diumenge: A la tarda cantautor català (sotmès a votació), al vespre actuació de Cultura Popular (No sotmès a votació) i a la nit concert jove (sotmès a votació).

2.3.4) Parc dels Catalans. Divendres: Rock Català (sotmès a votació). Dissabte: Pop estatal (sotmès a votació). Diumenge: Pop Català: (sotmès a votació).

2.3.4) Espai «Jove». Divendres: Sotmès a votació. Dissabte: Sotmès a votació. Diumenge: Sotmès a votació. (No se sotmetran a votació aquells concerts que assumeixi el Jove amb el seu propi pressupost).

 

3) Resultats: Un cop es disposi dels resultats de les enquestes, l'Ajuntament convidarà als licitadors que hagin presentat les ofertes més votades i més favorables per a l'Ajuntament de Terrassa a la negociació. Els resultats finals de totes les votacions seran confidencials fins a la seva aprovació per l'òrgan municipal competent, amb la finalitat de garantir la imparcialitat en els procediments contractuals amb els licitadors.

4) Es donarà a conèixer el resultat de les votacions i la programació musical per part de la regidoria de Cultura i la de Participació Ciutadana, quan escaigui més convenient.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

Es proposa obrir a la ciutadania l'elecció dels grups musicals que actuen per la Festa Major de Terrassa. L'objectiu és fomentar la cultura de la participació en la presa de les decisions, també en aquelles que puguin semblar menys importants (com ara l'oci nocturn), però que configuren en part la idiosincràsia de la ciutat.

A més a més, sembla evident que, fins ara, la programació de música en viu de la FM de Terrassa ha estat  faltada d'equilibri musical. I no per falta de varietat d'estils, sinó perquè el parell de grans concerts anuals (amb “artistes” d'èxit estatal), de vegades s'emporten quasi la meitat del pressupost de FM. Per tant, desequilibren el conjunt del programa musical. Per això, cal apostar per una racionalització del pressupost.

I igualment, portar a la Participació Ciutadana el que fins ara havia estat la tria de concerts d’un grup molt redüit de persones. Entenem que hi ha d'haver una oferta equilibrada d'estils (revival o nostàlgic, rock català, pop estatal, pop català, rumba-flamenc, soul, ska, corals, bandes juvenils…). I que ha d'haver-hi un equilibri lingüístic (català, castellà, llengües estrangeres), així com varietat del públic al que s'adreça (joventut, adult, gent gran, tots els públics), i evidentment d'espais (combinant les places i parcs existents).

Tanmateix, no sempre ha estat així. De vegades, el gruix del pressupost es dedica a contractar caps de cartell d'estil musical pop, de fet moltes vegades en l’òrbita d’Operación Trinfo, quan no velles glòries musicals. No hi ha problema en portar OT,  sinó en que per portar OT s’hipotequi (finançerament) tots els altres concerts.

Sent així, es planteja seguir el model emprés per la ciutat de Palma, fet pel qual les següents bases estan orientades en el marc a la seva experiència.

El sistema de votacions es basarà en una llista preconfigurada de no menys de 150 artistes, distribuïts arreu de les places existents

Sirvent: "Cal tornar a la Participació Ciutadana el que fins ara havia estat la tria de concerts d'un grup reduït de persones"